Pro Kruunuvuori

keskiviikkona, syyskuuta 26, 2007

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavasuunnitelma KSV:ssa 31.5.2007Kuva: Toni Amnell

KSV:n muistion voi lukea myös klikkaamalla otsikkoa, jolloin pääsee lukemaan myös siinä mainitut PDF-tiedostot.

Ajankohtaista - suunnittelupäiväkirja

Ajankohtaista


Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kruunuvuorenrannan osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelmaluonnoksen 31.5.2007. Lisäksi lautakunta päätti antaa seuraavat jatkosuunnitteluohjeet: 1) Kruunuvuorenrannan pohjoisosassa vastapäätä Kruunuvuorenlampea sijaitseva AK-korttelialue poistetaan ja poistuva rakennusoikeus pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan A-alueille, 2) Kruunuvuoren pohjoisosan huvilatyyppisestä asumisesta luovutaan laajalla alueella ja rakentamisessa keskitytään reuna-alueille. Olemassa olevat rakennukset ovat huonokuntoisia ja niiden säilyttämistä tulee harkita uudestaan. Virkistysreittien, huvimajojen ja näköalapaikkojen suunnittelua jatketaan ja 3) lautakunta edellyttää, että yleiskaava 2002:ta, sen massoittelua ja kerrosalaa noudatetaan sekä samalla otetaan huomioon maanomistajien yhdenvertainen kohtelu. (Esityslistatekstiin, osayleiskaavaluonnokseen ja muihin esityksen liitteenä oleviin suunnitteluasiakirjoihin voit tutustua tästä linkistä.)

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 31.5.2007 myös Laajasalon joukkoliikennejärjestelmien vertailun. Lisäksi lautakunta hyväksyi siltavaihtoehdon RP2 (pohjoinen vinoköysisilta) teknisten ratkaisujen ja kustannusten selvittämisen. (Esityslistatekstiin ja muihin suunnitteluasiakirjoihin pääsee tästä linkistä.)

Suunnittelupäiväkirja
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaluonnos ja luonnokset vaihtoehtoisista joukkoliikenteen yhteyksistä Helsingin kantakaupungin ja tulevan Kruunuvuorenrannan välillä olivat nähtävillä 23.1.-7.2.2007 (linkki valmisteluaineistoon). Luonnoksista jätettiin 31.5.2007 mennessä 56 mielipidettä tai muuta kannanottoa.

23.1.2007 esiteltiin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa luonnoksia joukkoliikenneyhteyksiksi Helsingin kantakaupungin ja tulevan Kruunuvuorenrannan välillä sekä luonnos Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaksi. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkeä.

20.6.2006 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kehottaa virastoa jatkamaan osayleiskaavaluonnoksen valmistelua ja tuomaan sen vielä uudelleen lautakunnan käsittelyyn ennen jatkosuunnittelun hyväksymistä. Lautakunta päätti antaa asiassa seuraavat jatkosuunnitteluohjeet:

- Virasto palaa jatkovalmistelussa lautakunnan aikaisemmin yhteisesti hyväksymiin maankäytön suunnitteluperiaatteisiin.

- Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisimman hyvin valtuuston hyväksymän yleiskaava 2002:n rakennusoikeustavoitteet sekä voimassaoleva asunto-ohjelma

- Massoittelussa tulisi tarkastella etenkin öljysataman alueilla terassimaista rakennetta ja vahvistettava sitä mahdollisuuksien mukaan.

- Kerrostalo- ja kaupunkimaisen pientalovaltaisen massoittelun sijoittelussa tulisi ottaa huomioon maaston muodot ja tutkittava myös tavanomaista korkeampien talojen mahdollisuuksia.

- Jatkossa selvitetään tarkemmin Kruunuvuoren alueelle ehdotetun uudentyyppisen huvila-asutuksen reunaehtoja, jotta alueen maankäyttö voidaan realistisesti arvioida.

- Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyehdotuksia täsmennetään.

15.6.2006 kaupunkisuunnittelulautakunta teki maastokäynnin Kruunuvuorenrannan osayleiskaava- ja Koirasaarentien varsien maankäyttösuunnitelma-alueille.

11.5.2006 esiteltiin Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaluonnos ja Koirasaarentien varsien maankäyttösuunnitelmaluonnos asukastilaisuudessa Laajasalon yläasteella. Tilaisuuteen osallistui 50 - 60 henkeä.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaluonnos ja Koirasaarentien varsien maankäyttösuunnitelmaluonnos olivat nähtävillä 2.5.-19.5.2006. Luonnoksista esitettiin yhteensä 50 mielipidettä ja kaksi lausuntoa.

14.9.2005 esiteltiin asukkaille Koirasaarentien varsien suunnittelutilannetta, rakentamisen sijoittamisen periaatteita ja alustavia rakentamisalueita. Laajasalon kirkossa pidettyyn tilaisuuteen osallistui 90 asiasta kiinnostunutta.

2.6.2005 kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi Kruunuvuorenrannan suunnitteluohjelman tiedoksi ja hyväksyi jatkosuunnittelulle seuraavat periaatteet:

Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteellinen kokonaisuus
1. Alueen liitetään luontevalla tavalla kaupunkirakenteeseen – sekä keskustan että Laajasalon suuntaan
2. Suunnitellaan alueen rantavyöhyke ja silhuetti siten, että se tuo uuden rikastavan kerrostuman Kruunuvuorenselän suurmaisemaan
3. Suunnitellaan Kruunuvuorenranta merelliseksi, korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi asuntopainotteiseksi alueeksi, joka tarjoaa vapaa-aikaan ja virkistykseen liittyviä toimintoja myös muille helsinkiläisille

Mitoitus ja rakentamisalueet
4. Alueen kerrosalatavoitteena on 400 000 - 500 000 k-m2 asuintiloja ja 50 000 k-m2 toimitiloja. Uutta maankäyttöä sijoitetaan öljysatama-alueelle ja Koirasaarentien varsille, Kaitalahden pientaloaluetta täydennetään ja sen eteläosaa tiivistetään. Kruunuvuoren eteläosaan suunnitellaan öljysataman asuinalueeseen liittyvää asutusta ja osalle muuta Kruunuvuorta väljää huvilatyyppistä asutusta. Rakentamisessa ja massoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten mahdollisimman näkymättömään sopeutumiseen maastojen muotoihin ja kallioalueisiin, joita pyritään suojelemaan mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti huomioitavia alueita ovat Tullisaaren kallioalueen huippu Koirasaarentien pohjoispuolella, Tahvonlahden rantakalliot, Stansvikin kartanon tienvarsi ja Kruunuvuorenlammen lähistö.

Asuminen
5. Asuinalueista noin puolet suunnitellaan pientalovaltaisiksi alueiksi ja puolet kerrostalovaltaisiksi alueiksi.
6. Laadukkailla asuinalueilla pyritään monipuoliseen väestörakenteeseen ja tarjotaan erilaisia asumisen vaihtoehtoja.
7. Pääosa asuntorakentamisesta suunnataan öljysatama-alueelle, jossa tavoitteena on kaupunkimainen, mutta vehreä asuinalue. Kaitalahteen liittyvillä alueilla lähtökohtana on kylämäinen pientalorakentaminen. Koirasaarentien varret rakennetaan väljemmin esikaupunkimaisempina. Osalle Kruunuvuorta tutkitaan väljää huvilatyyppistä asutusta.

Palvelut
8. Julkiset ja kaupalliset palvelut mitoitetaan ja sijoitetaan ottaen huomioon myös Laajasalon palvelut ja niiden kehittäminen

Työpaikat
9. Aluetta kehitetään Helsingin merellisenä vapaa-aika- ja matkailukeskuksena. Työpaikoissa painottuvat palvelutyöpaikkojen ohella pienet työpaikat. Selvitetään taloudellisia ja teknisiä mahdollisuuksia pienten työpaikkojen sijoittamiseksi asuinrakennuksiin.

Virkistys ja luonto
10. Alueen hienoa ja monipuolista luonnonympäristöä ja kulttuuriperintöä suojellaan ja kehitetään siten, että muutkin helsinkiläiset pääsevät siitä nauttimaan
11. Keskeinen osayleiskaava-alueen kautta Etelä-Laajasalosta Tullisaaren kartanopuistoon kulkeva virkistysyhteys säilytetään. Stansvikin kartanoympäristöä kehitetään sen lähtökohtia kunnioittaen aktiivisena vapaa-ajan viettopaikkana. Pitkäluoto ja Varisluoto liitetään pääosin yleiseen virkistysalueeseen. Kruunuvuorta kehitetään virkistysalueena, jossa pienimuotoinen huvilatyyppinen asutus ja yleinen virkistyskäyttö lomittuu.
12. Virkistysalueiden suunnittelussa painotetaan merellisiä toimintoja kuten veneilyä, kalastusta ja uimarantoja.

Liikenne
13. Alueen joukkoliikenne kulkee aluksi liityntäliikenteenä Herttoniemen metroasemalle, liityntäliikennettä täydentää suora vesiliikenneyhteys keskustaan. Osayleiskaavassa varaudutaan keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta Santahaminaan kulkevan tunnelimetron rakentamiseen. Siltavaihtoehdon suunnittelu lopetetaan. Itäväylän ja Linnanrakentajantien liikennesuunnittelua kiirehditään niin, että se palvelee alusta lähtien Kruunuvuoren alueen liikenteen sujumista. Valmistellaan suunnitelma vesiliikenteen toteutuksesta osana kaupungin omaa sisäistä yhteistariffiliikennettä.
14. Alueen pysäköintijärjestelmä perustuu kerrostalovaltaisilla alueilla pääosin laitospysäköintiin.
15. Suunnitellaan alueen kattava kevyen liikenteen verkko, joka yhdistyy luontevasti ympäröivien alueiden kevyen liikenteen verkostoihin. Rantoja pitkin johdetaan elämyksellinen virkistysreitti.

Kaupunkikuva
16. Kaupunkikuvan suunnittelun lähtökohtana on alueen näkyvä sijainti Kruunuvuorenselän itäpuolella kantakaupunkia vastapäätä. Öljysatamassa tavoitteena on moderni 2000-luvun puutarhakaupunki.
17. Merellisyys on kaupunkikuvassa korostetusti esillä. Panostetaan korkeatasoisen julkisen kaupunkitilan suunnitteluun ja toteutukseen.

Teknistaloudellinen suunnittelu
18. Suunnitellaan osayleiskaavan tarkkuudella kaavan teknistaloudelliset, ympäristöterveydelliset ja turvallisuuteen liittyvät seikat.

29.11.2004 Laajasalo - Degerö Seuran järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin Kruunuvuorenrannan suunnittelusta. Läsnä olivat projektipäällikkö Riitta Jalkanen ja vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen.

19.11.2004 pidettiin kaupunkisuunnitteluvirastossa kokous Kruunuvuorenranta-projektin, kiinteistöviraston, rakennusviraston ja mökkiläisten edustajien kesken. Kokouksessa käsiteltiin Kruunuvuorenrannan suunnitelmien vaikutusta Stansvikin kartanon, Pitkäluodon ja Varisluodon mökkialueisiin.

10.11.2004 pidettiin työpaja Kaitalahden suunnittelukysymyksistä Stansvikin kartanon ravintolassa. Tilaisuuteen osallistui noin 80 asukasta. Lue muistio (PDF).

Kruunuvuorenrannan alustava suunnitteluohjelma oli nähtävillä 25.10.–10.11.2005. Lisäksi se esiteltiin yleisötilaisuudessa kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa 25.10.2004. Tilaisuuteen osallistui 79 Kruunuvuorenrannan suunnittelusta kiinnostunutta. Vilkkaan keskustelun kannanotot ja esiin nostetut kysymykset voi lukea tilaisuuden muistiosta (PDF).

14.10.2004 esitettiin Laajasalo - Degerö Seuran edustajille katsaus suunnittelutilanteeseen Kruunuvuorenranta-projektissa.

28.8.2004 Oy Shell Ab järjesti Kaitalahden asukkaille tilaisuuden tutustua alueeseensa. Projektipäällikkö Riitta Jalkanen kaupunkisuunnitteluvirastosta ja projektinjohtaja Sirpa Kallio talous- ja suunnittelukeskuksessa olivat paikalla vastaamassa Kruunuvuorenrannan suunnittelua koskeviin kysymyksiin.

2.6.2004 Laajasalo - Degerö Seura järjesti maastokatselmuksen Kruunuvuorenrannassa. Käyntikohteita olivat purolaakso luonnonsuojelualueen reunassa, Shellin ja Esson alueet sekä Kruunuvuori. Katselmuksen jälkeen seuran ja Kruunuvuorenranta-projektin edustajat kokoontuivat Ylistaloon keskustelemaan Kruunuvuorenrannan suunnittelusta.

4.10.2003 Laajasalo-päivänä järjestetyssä tilaisuudessa Laajasalossa projektipäällikkö Riitta Jalkanen, arkkitehti Jarmo Suomisto ja diplomi-insinööri Katariina Baarman kaupunkisuunnitteluvirastosta olivat vastaamassa Kruunuvuorenrannan suunnittelua koskeviin kysymyksiin.

9.9.2003 järjestettiin yleisötilaisuus Kruunuvuorenrannan suunnittelusta. Katso: tilaisuuden muistio, tiivistelmä esitetyistä kalvoista(5,59 MB), tilaisuuden palautelomakkeiden yhteenveto. Palautelomakkeiden perusteella tilaisuuteen oltiin pääosin tyytyväisiä. Kaikki vastanneet aikovat tulla seuraaviin tilaisuuksiin. Hyödynnämme palautetta seuraavaa tilaisuutta suunnitellessamme.

10.6.2003 lähetettiin Kruunuvuorenrannan osallistumis- ja arviointisuunnitelma osallisille ja niille, jotka olivat ilmoittautuneet postituslistalle. Todettiin, että postituslistaa ei ole mahdollista jatkossa ylläpitää. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tietoa suunnittelun taustoista ja tavoitteista sekä suunnitteluun osallistumisesta.

Vuoden 2002 lopussa päätettiin laatia alueelle osayleiskaava. Vuoden 2003 alussa kaupunkisuunnitteluvirastoon perustettiin Kruunuvuorenranta-projekti hoitamaan tehtävää.

Kruunuvuorenrannan yleispiirteinen suunnittelu aloitettiin vuonna 1999 asemakaavaosaston itäisessä toimistossa.

Kruunuvuorenranta
Suunnittelualue ja -tavoitteet
Historia
Maisema ja luonto
Nykyiset toiminnot
Selvitykset ja asiakirjat
Ajankohtaista - suunnittelupäiväkirja
Yhteystiedot

27.06.2007