Pro Kruunuvuori

tiistaina, heinäkuuta 24, 2007

Helsyn tiedote: Kruunuvuoren suunnitelmat ylimitoitettuja

Kruunuvuoren rakentamissuunnitelmat ylimitoitettuja
(11.11.2004) Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) antoi 9.11.2004 kaupunkisuunnitteluvirastolle mielipiteensä Laajasalon Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan suunnitteluohjelmaluonnoksesta.

Yhdistyksen mielestä suunnittelualueen rakentamissuunnitelmat ovat vahvasti ylimitoitettuja. Ohjelmaluonnoksen suunnitelmien toteuttaminen tuhoaisi alueen luontoarvoja ja viheralueiden virkistyskäyttöarvoja suuresti ja peruuttamattomasti. Laajasaloon ei mahdu 10000 uutta asukasta eikä alueen liikenneverkostokaan tällaista lisäystä kestäisi.

Suunnitteluohjelmaluonnoksessa pääosa kerrostaloista on osoitettu nykyisen öljysataman alueelle, mutta pientaloalueet on osoitettu pitkälti nykyisille viheralueille. Yhdistyksen mielestä öljysataman alue on luontevaa ottaa asumiskäyttöön, mutta sitä ympäröiville viheralueille ei tule suunnitella asutusta tai muutakaan rakentamista. Suunniteltuja pientaloalueita pitää mielestämme huomattavasti supistaa viheralueiden puoleisilta reunoiltaan.

Helsy on huolissaan erityisesti alueen arvokkaiden luontokohteiden kuten Kruunuvuorenlammen ympäristöineen, Stansvikin lehmuslehdon ja Uusikylän kallioalueiden tulevaisuudesta virkistyskäyttöpaineiden kasvaessa ja riittävien suojavyöhykkeiden puuttuessa. Riittävien viheryhteyksien säilyttäminen esimerkiksi em. alueiden ja Tullisaaren välillä olisi tärkeää. Myös kaikki alueen rakentamaton ranta tulisi säilyttää luonnontilaisena ja merentäytöt tulisi rajoittaa ainoastaan öljysataman jo rakennetuille alueille.

Idemmäksi Koirasaarentien varteen suunnitellut uudet kerrostaloalueet pirstoisivat erittäin hienon metsäkokonaisuuden. Siellä rakentaminen pitäisi Helsyn mielestä rajoittaa aivan nykyisen kerrostaloalueen tuntumaan siten, että mahdollisimman paljon asukkaille tärkeästä virkistysalueesta säästyy ja viheralueet ovat mahdollisimmat laajat. Kaikessa suunnittelussa tulee turvata tärkeiden luontoalueiden säilyminen riittävillä puskurivyöhykkeillä ja alueiden välisillä yhteyksillä.

Alueen liikennejärjestelyt on suunniteltava valmiiksi, ennen kuin lisäasutusta aletaan rakentaa. Kruunuvuoren liikenneratkaisuista Helsy kannattaa erityisesti vesiliikenneyhteyttä kantakaupunkiin ja muutenkin painottaa sujuvan joukkoliikenteen tärkeyttä tälläkin alueella.

Helsyn mielipide

Suunnitteluaineisto

Lisätiedot:

järjestösihteeri Johanna Oja puh. (09) 228 08 277
Information på svenska: Christina Lindén, tel.(09) 676 565

Alkuperäisenä kannanoton voi lukea myös klikkaamalla otsikkoa, josta pääsee Helsyn tiedotteeseen.